ESNAF VE SANATKARLARIN UYUM YETENEĞİNİ ARTTIRMASI PROJESİ

adaptesk

20160129_095809 20160129_095816 20160129_102433

Esnaf ve Sanatkârların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi” başlıyor.

ADAPTESK Projesinin Açılış Toplantısı sına oda başkanımız NECDET HEPPCAN katılmış olup 

ADAPTESK açılış toplantısına, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Müsteşar BélaSzombati, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu teşrif ederek katılımcılara hitap etmiş

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalarla, esnaf ve sanatkar işletmelerinin işveren ve çalışanlarına mesleki beceriler kazandırılıp yetkinliklerinin güçlendirilmesi; Eğitim ve Danışmanlık Merkezlerinin (EDM) kapasitesini geliştirerek esnaf ve sanatkarların uyum yeteneklerinin artırılması hedefleniyor.

başsağlığı

Ünlülerden Mustafa Koç için başsağlığı mesajlarıKoç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve  otomotiv sektörü lideri olan Mustafa Koç'a Allah'tan rahmet, Koç ailesi ve iş dünyasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVAMIZ KABUL OLMUŞTUR

BAŞBAKANLIK VE BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI NA ACMIŞ OLDUĞUMUZ YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVAMIZ KABUL EDİLMİŞTİR.

mahkeme yazı tamir

oto tamircileri mH

2016 YILI ODA AİDATLARI

2016 YILI ODA AİDATLARI 

  1. taksit tutarı          159.00-tl          30.04.2016
  2. taksit tutarı          159.00-tl          31.10.2016

 

2016 yılı Esnaf sicil işlemleri sırasında ödenecek harç tarifesi;

1-Tescil(yeni kayıt)          : 561,60

2-Adres değişikliği           : 115,85

3-Terk(kayıt silme)         : 41.00

4-Zayi(sicil tastikname): 49,90

5-Vize                           : 32.00

TÜKETİCİ, ARACIN PERT OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

TÜKETİCİ, ARACIN PERT OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ KARARLARI; PERT ARAÇ, TÜKETİCİ ARACIN PERT OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

TÜKETİCİ, ARACIN PERT OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

T.C.

13. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2014/37427
KARAR NO:2015/28490
KARAR TARİHİ. 05/10/2015
 
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi geregi konuşulup düşünüldü.
 
KARAR
 
Davacı, davalıdan dava konusu aracı 38.000,00 TL bedelle satın aldığını, aracı satın almasından sonra kasko sigortası yaptırmak istediğinde aracın pert olduğunu öğrendiğini,aracın ayıplı olarak yüksek bedelle satılması nedeniyle uğradığı zarara karsılık 11.000,00 TL'nin ihtar tarihinden itibaren isleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
 
Davalı; aracın tüm özelliklerinin satıştan önce davacıya bildirildiğini, davacının aracı inceleyerek ve ekspere götürerek hasarı bilerek aldığını savunmuş; davanın reddini dilemiştir.
 
Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
 
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 219 ve devamı maddelerinde düzenlenen, ayıptan sorumluluk hükümlerinden kaynaklanmakta olup, dava konusu aracın pert olduğu konusunda uyuşmazlık yoktur. Dosya kapsamına göre dava konusu aracın pert olduğu davacıdan gizlenmiştir. Türk Borçlar Kanununun 223. maddesi hükmüne göre; alıcı, devraldığı satılanın durumunu islerin olağan akısına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır. Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olagan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması halinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.
 
Davacı, 08.02.2012 tarihinde noterden devraldığı aracı gizli ayıbı öğrenir öğrenmez 20.02.2012 tarihli ihtarname ile davalıya bildirmiş ve sonrasında bunu ileri sürerek eldeki davayı açmıştır. Mahkemece her ne kadar aracın piyasa değerinden düşük satın alınması ve satın alma tarihinde yetkili servis sorgulamasının davacı tarafından yapılabileceği belirtilerek, davacının ayıbı bildiğine kanaat getirilmiş ise de; aracın piyasa değerinden düşük satın alınması davacının ayıbı bildiğine karine teşkil etmez. Davacının, satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğü'nce tutulan kayıtları, aracın sigorta kayıtlarını, TRAMER kayıtlarını inceleme ve TRAMER'e SMS atarak bilgi edinme yükümlülüğü de yoktur. Davalı taraf, satış öncesinde davacıyı aracın pert olduğu konusunda bilgilendirdiğini veya davacının bu hususu bildiğini ispatlayamamıştır. Satısa konu araç hukuki ayıplıdır. Ayıp davacıdan gizlenmiştir. Ayıbın gizlenmediğinin ispat yükü davalıda olup davalı üzerine düşen ispat yükünü yerine getirememiştir. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur. Davalı satıcının ayıptan sorumluluk borcu bulunmaktadır. Davacının olayda kusurundan söz edilemez.Yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda ayıptan sorumluluk hükümleri gereğince davacı uğradığı zararları akidi olan davalıdan isteyebilir. Davacı BK 219 ve sonraki ayıptan sorumluluk hükümlerine göre davalıdan ayıp oranında bedel indirimi istemekte haklıdır.
 
Mahkemece, açıklanan hususlar göz önünde tutularak davacının ayıp oranında bedel indirimi talebinin değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
 
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, pesin pesin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 05/10/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.
 
T.C
YARGITAY 
13.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2012-15893 
KARAR NO:2012-25280 
KARAR TARİHİ:09.11.2012 
 
> Hukuki Ayıp
 
Özet: Alıcının, satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğünce tutulan kayıtları ve aracın sigorta kayıtlarını inceleme yükümlülüğü yoktur. Satıcı, satış öncesi alıcıyı aracın pert olduğu konusunda bilgilendirdiğini veya alıcının bu hususu bildiğini ispatlayamadığından iyi niyetli olduğu söylenemez. Satışa konu araç hukuki ayıplıdır. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.
 
(818 s. BK m.194)
 
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
…..
Makemece, dava konusu aracın pert olmasına neden olan kazanın 23.12.2007 tarihinde meydana geldiği, kaza tarihinde davalı şirketin malik olmadığından ve ayrıca davacının 24.05.2010 tarihli sözleşme ile aracın hali hazır durumu ile beğenip aldığı davalının kaza ve aracın pert olmak durumundan sorumlu olmadığı gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
 
Davaya konu aracın 23.12.2007 tarihli kaza ile pert olduğu uyuşmazlık konusu değildir. Davacı davalı şirketten 24.05.2010 tarihinde satın aldığı aracın pert olduğunun davalı tarafından gizlendiğini zarara uğradığı iddiası ile eldeki davayı açmıştır. Davalı davaya konu aracı 06.11.2008 tarihinde satın aldığından önceki pert olma durumundan haberi ve sorumluluğu olmadığını savunmuştur.
 
Davacının satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğü’nce tutulan kayıtları ve aracın sigorta kayıtlarını inceleme yükümlülüğü yoktur. Davalı satış öncesi davacıyı aracın pert olduğu konusunda bilgilendirdiğini veya alıcının bu hususu bildiğini, ispatlayamamıştır. Davalının iyi niyetli olduğu söylenemez. Satışa konu araç hukuki ayıplıdır. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur. Davacı BK 194 ve sonraki ayıba karşı tekeffül maddeleri hükmüne göre sözleşmeyi feshedip tazminat istemekte haklıdır. Mahkemece davacının talep edebileceği alacağının miktarı konusunda uzman bilirkişi aracılığı ile taraf mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli şekilde araştırılıp tespit edilerek hasıl olacak sonuca uygun verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup nedenidir.
 
SONUÇ: Davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcın istek halinde davacıya iadesine, 09.11.2012 gününde oybiirliğiyle karar verildi.

06/02/2016 GALA YEMEĞİ

06 ŞUBAT 2016  CUMARTESİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRMEK AMACI  KUŞADASI PİNE BAY OTELDE  GALA YEMEĞİ DÜZENLEMİŞ BULUNMAKTAYIZ TÜM ÜYLERİMİZİ BU GALA YEMEĞİNDE GÖRMEKTEN MUTLULUK VE ONUR DUYARIZ .OTEL ÜCRETİLİ OLUP AŞAĞIDA SUNMUŞ OLDUĞUMUZ DAVETİYE AKIŞINI İNCELİYE BİLİRSİNİZ 

davetiye1davetiye2

 

YENİ YIL KUTLAMA

 SİZİN VE AİLENİZİN YENİ YILINI KUTLAR 2016 YILININ SAĞLIK MUTLULUK BOL KAZANCLI BİR YIL OLMASINI DİLERİZ.

VEFAT

sezen


Oda üyelerimizden BALATACI ALİ İHSAN SEZEN vefat etmiştir. Cenazesi bu gün 25.12.2015 cuma günü (Bugün) öğle  namazını takiben SEFERİHİSAR ULAMIŞ Caminden kaldırılacaktır.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

 

MEVLİD KANDİLİ

 Tüm İslam Aleminin Mevlid Kandili Mübarek Olsun…Rabbim Dualarımızı Kabul ve Makbul Eylesin İnşAllah.

869 nolu barkodu seçin

Türkiye'de üretilen ürünlerin barkod numarası 869 ile başlıyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın satın aldıkları ürünleri seçerken barkod numaralarının 869 ile başlamasına dikkat etmeli."Yerli mallarında yöresel ürünlere yönelmeliyiz, esnafımızı bu konuda desteklemeliyiz.