Sigortacılık

İŞYERİ POLİÇESİ

 

TRAFİK SİGORTASI NEDİR?

Trafik sigortası; aracın kullanımı sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına sebep verilmesi halinde, Karayolları Trafik Kanunu'na göre araç sahibinin hukuki sorumluluğunu, zorunlu sigorta limitlerine kadar karşılayan, yasal bir sigorta çeşididir. 
 Karayolları Trafik Kanunu'na göre, trafiğe çıkan her araç bu sigortayı yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde, aracın trafiğe çıkması engellenir. Trafik Sigortası, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir

 Trafik Sigortası Teminat Kapsamı? 

Trafik poliçesi ile; 
 Trafik sigortası ile kaza anında üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararlar poliçede belirtilen limitler ve sigortalının kusuru oranında teminat altına alınmıştır. Trafik sigortası poliçesi kapsamında yer alan teminat bilgileri ve kapsamları ise; 
 a) Maddi Teminat:
 Sigortalının hukuki sorumluluğunu gerektirecek şekilde üçüncü şahsa ait malların zarara uğramasına neden olması halinde, meydana gelen zararı karşılar. 
 b) Tedavi Masrafları Teminatı:
Sigortalı motorlu aracın sebep olduğu kazalarda, kazada yer alan kişilerin daha sonra ölümü meydana gelse bile, ilk yardım,muayene veya kontrol yada yaralanmadan ötürü ihtiyaç duyulabilecek; ayakta tedavi, poliklinik, klinik, hastane ve benzeri sağlık kurumlarındaki tedavi giderleri ile bu tedavinin gerektirdiği tüm sağlık giderlerini karşılar. 
 c) Tedavi Giderleri Dışındaki Diğer Tazminatlar ve Ölüm Teminatı:
Sigortalı aracın bir kimsenin ölümüne neden olması halinde; ölenin defin masrafları ile ölen kişinin yardımından mahsun kalanlara destekten yoksun kalma zararı, 
Sigortalı aracın bir kimsenin yaralanmasına neden olduğunda; bu kimsenin tamamen veya kısmen çalışamaz hale gelmesi nedeniyle doğan zararlar sonrasındaki ekonomik mahrumiyetleri; şahsın çalışma gücünün tamamen veya geçici olarak azalması yada yok olmasından doğan zararları karşılamaktadır. 
 Sakatlık ve ölüm halinde aktüer tarafından destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanır. Destekten yoksun kalma tazminatı kişinin; Yaşı, Geliri , Geride kalanların desteğe muhtaçlığı Kusur oranına göre hesaplanır ve poliçede belirtilen azami teminatı aşmamak kaydıyla ödenir. Tüm trafik kazalarında aşağıdaki belgeler ortak olarak istenmektedir. Ayrıca Trafik Sigortasıyla ilgili olarak istenen ek belgeler teminat türleri için belirtilmiştir. 
 ORTAK BELGELER : -Poliçe aslı veya fotokopisi, 
- Kusur durumunu gösterir Trafik Kazası Tespit Tutanağı ( kaza zaptı ), 
- Alkol raporu, 
 - Ruhsat fotokopisi, 
 - Ehliyet fotokopisi,

 EK BELGE OLARAK : a) Maddi Hasar İçin;

- Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 b) Tedavi Masrafları İçin;
 - Kati hastane raporu, 
- Tedavi masraflarını gösterir belgelerin asılları (fatura vb.).
 c) Tedavi Masrafları Dışında Daimi Sakatlık ve Ölüm Hali İçin; 
 *Sakatlık Hali;
- Maluliyet derecesini gösteren hastane heyetinin raporu, 
- Kişinin son kazanç belgesi.
 *Ölüm Hali;
- Ölü Muayene Tutanağı (Savcılıktan Onaylı), 
 
 
Kasko Sigortası Nedir? 

Kasko Sigortası aracı aşağıda yazılı tehlikelere karşı sigorta eder. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir. 

 Sigortalının veya aracı kullanan kişinin iradesi dışında, ani ve harici etkiler sonucunda, sigortalı aracın devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, sabit ve hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma gibi kazalar sonucu oluşan hasar ve kayıplar. Karayollarında hareket edebilen her türlü nakil aracınızın gerek hareket gerekse durma halindeyken uğrayabileceği zararları güvence altına alır. Kasko Sigortası, bir hasar araç sahibinin kendi hatası sonucu meydana gelmiş olsa bile temin etmektedir. 

- Üçüncü şahısların, kötü niyet ve muziplikleri sonucu oluşan hasarlar. 
- Sigortalı aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüs sonucunda meydana gelen hasar ve kayıplar. 
- Sigortalı aracın yanması sonucu oluşan hasar. 
- Teminatları Bakımından Kasko Sigorta Çeşitleri 

 Tam Kasko: Aracın yanması, çalınması, çarpması ve çarpılması sonucunda oluşacak hasarlar için teminat verilir. Bu poliçeler sigortalının talebine istaneden muafiyetli de düzenlenebilir. 

 Kısmi Kasko: Yanma, çalınma, çarpma ve çarpılma teminatlarından sadece biri veya birkaçı için verilebilir. 

 Bunların dışında; Sigorta şirketleri tarafından sigortalıya sunulan sigorta sözleşmeleri, kasko sigorta teminatının yanı sıra başka sigorta ürünleriyle de zenginleştirilmektedir. Paket poliçe olarak adlandırılan bu sigorta sözleşmelerinde yukarıda belirtilen teminatlara ilave olarak, aşağıdaki teminatlar da verilmektedir. 

İhtiyari Mali Mesuliyet: Karayolları Trafik Kanununa ve genel hükümlere göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluk, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası limitlerini aşıyor ise, bunun üzerinde kalan kısım için paket poliçede verilen ihtiyari limitler dahilinde ilave teminat verilebilir. 

 Ferdi Kaza: Kaza neticesinde araçtaki kişilerin bedeni zararlarına karşı teminat verilebilir. (Ölüm, yaralanma, tedavi giderleri gibi) 
 Ayrıca istenirse araç yardım hizmetleri de (asistans) teminata dahil edilebilmektedir.